<<< English below>>>
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Пиксел къмпани ЕООД стартира услугите в настоящия уеб сайт след 25 май 2018 г. и въпреки, че при ползване на някои от услугите на сайта се събират и обработват лични данни (име, email и др.), то Пиксел къмпани ЕООД не е задължена да се регистрира като администратор на лични данни към Комисията за защита на лични данни (КЗЛД).

Въпреки това Пиксел къмпани е задължена да спазва принципите на отчетност. Те се изразяват в задължението да може да се докаже във всеки един момент, че компанията спазва изискванията на Регламента.

Пиксел къмпани ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно, без да бъдат предоставяни на трети лица.

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Пиксел къмпани ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, като например:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответна услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформа, нови и обновени условия;
 • подобряване и индивидуализиране на услуга чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • предоставяне на техническа поддръжка;

(2) Пиксел къмпани ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Пиксел къмпани ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите
 • Министерство на вътрешните работи
 • Други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Пиксел къмпани ЕООД?

(4) Пиксел къмпани ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Имена на лицето
 • Email
 • Адрес
 • Телефонен номер
 • ЕГН (само за счетоводни цели при изготвяне на фактура на физическо лице)
 • Други – при необходимост.

 

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за изпълнение на образователна услуга във връзка с договор.

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и изявяване на желание за ползване на услуга, между Пиксел къмпани ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Пиксел къмпани ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриване расов или етнически произход;
 • разкриване политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни са събрани от Пиксел къмпани ЕООД от лицата, за които се отнасят.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

(5) Пиксел къмпани ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

(6) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Пиксел къмпани ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 3. (1) Вие имате право да изискате и получите от Пиксел къмпани ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Пиксел къмпани ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 4.(1) Вие имате правото да поискате от Пиксел къмпани ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Пиксел къмпани ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 

Други разпоредби

Чл. 5. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Чл. 6 Бисквитки, които ползваме

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

Други бисквитки: бисквитки за член на сайта, за поръчка, за търсения и др.

 

 

PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

General information

From May 25, 2018 a General Data Protection Regulation adopted by the European Union enters into force. The regulation aims to guarantee the protection of the data of individuals from all EU Member States and to harmonize the rules for their processing.

Pixel Company EOOD launches services on this website after May 25, 2018 and although using some of the site services, personal data (name, email, etc.) are collected and processed, Pixel Company EOOD is not obligated to is registered as a personal data controller at the Commission for Personal Data Protection (CPDP).

However, Pixel Company is required to comply with the principles of accountability. They are expressed in the obligation to be able to prove at any moment that the company complies with the requirements of the Regulation.

Pixel Company EOOD meets all the requirements of the new regulation, collecting only the data of the persons to the extent necessary for the provision of the service, and keeping them responsibly and lawfully, without providing them to third parties.

Information concerning the competent supervisory authority

Name: Personal Data Protection Commission

Registered office and registered office: 1592 Sofia, Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2

Correspondence data: 1592 Sofia, Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2

Phone: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Website: www.cpdp.bg

Objectives and principles for the collection, processing and storage of your personal data

Art. 2. (1) Pixel Company EOOD collects and processes the personal data you provide to us in connection with the use of our services, such as:

creating an account and providing full functionality in the provision of our services;
individualisation of a party to the contract;
accounting purposes;
statistical objectives;
protection of information security;
ensuring the performance of the contract for the provision of the relevant service;
sending informational messages, announcements of changes to the service, recommendations for improving the use of the platform, new and updated conditions;
improving and personalizing the service by offering renewal offers, events and other products and services that may be of interest to you;
providing technical support;

(2) Pixel Company EOOD adheres to the following principles when processing your personal data:

legality, integrity and transparency;
limitation of processing purposes;
consistency with the purposes of processing and minimizing the data collected;
accuracy and timeliness of the data;
limitation of storage in order to achieve the objectives;
integrity and confidentiality of the processing and ensuring an adequate level of security of personal data.

(3) In the processing and storage of personal data, Pixel Company EOOD may process and store personal data in order to protect the following legitimate interests:

fulfillment of its obligations to the National Revenue Agency
Ministry of the Interior
Other state and municipal bodies.

What types of personal data is collected, processed and stored by Pixel Company EOOD?

(4) Pixel Company EOOD processes the following categories of personal data and information for the following purposes and on the following grounds:

Names of the face
Email
Address
Phone number
PIN (for accounting purposes only when preparing an individual invoice)
Others – if necessary.
Data: Your personally identifiable information (first and last name, email, country, phone)

Purpose for which the data is collected: 1) User registration; 2) Contacting and sending information to the user, including if desired – to send newsletters and advertising messages; 3) to perform an educational service in connection with a contract.

Reason for processing your personal data – By accepting the General Terms and Conditions and registering on the website and expressing your desire to use a service, a contractual relationship is created between Pixel Company EOOD and you, on the basis of which we process your personal data – Art. 6, para. 1, b. (b) GDPR.

Pixel Company EOOD does not collect or process personal data related to the following:

disclosure of racial or ethnic origin;
disclosure of political, religious or philosophical beliefs, or membership of trade union organizations;
genetic and biometric data, health data, or sexual life or sexual orientation data.

The personal data is collected by Pixel Company EOOD from the persons to whom it relates.

The company does not make automated data decisions.

(5) Pixel Company EOOD stores the personal data which it is necessary to keep under the applicable legislation for the relevant stipulated period, which may exceed the term of your registration.

Withdrawal of consent to the processing of your personal data

(6) If you do not wish all or part of your personal data to continue to be processed for a specific or all processing purpose, you may at any time withdraw your consent to the processing by request in free text.

Pixel Company EOOD may ask you to verify your identity and identity with the data subject.

With the withdrawal of consent to process personal data required to create and maintain your registration to use the Services, your account will become inactive.

Right of access

Art. 3. (1) You have the right to request and receive from Pixel Company EOOD confirmation that personal data related to you are processed.

(2) You have the right to access the data related to you, as well as to the information concerning the collection, processing and storage of your personal data.

(3) Pixel Company EOOD provides you, upon request, with a copy of the personal data processed relating to you in electronic or other appropriate form.

Right to be deleted (“to be forgotten”)

Art. 4. (1) You have the right to request from Pixel Company EOOD the deletion of your personal data, and Pixel Company EOOD has the obligation to delete it without undue delay when any of the following reasons exist:

personal data are no longer necessary for the purposes for which they were otherwise collected or processed;
You withdraw your consent on which the processing of the data is based and there is no other legal basis for the processing;
You object to the processing of personal data relating to you, including for the purposes of direct marketing and there are no legitimate grounds for processing to take precedence;

Other provisions

Art. 5. In the event of a violation of your rights under the aforementioned or applicable personal data protection legislation, you have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Commission as follows:

Name: Personal Data Protection Commission

Registered office and registered office: 1592 Sofia, Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2

Correspondence data: 1592 Sofia, Prof. Tsvetan Lazarov ”№ 2

Phone: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Website: www.cpdp.bg

Art. 6 Cookies We Use

Required cookies

These cookies are required for the website to function properly.

Analytical cookies

Thanks to these cookies, we monitor the traffic to our site and can analyze how easily our users handle it (Google Analytics cookies). These cookies do not give us any information about your personal information. They show us which pages on our site you viewed, whether you visited our site through a mobile or desktop device and other anonymous data.

Other cookies: Member, cookie, order, search, and more.